Gebruiksvoorwaarden

1. Definitiesa. “Gebruiksvoorwaarden”: onderhavige gebruiksvoorwaarden met betrekking tot Kompar.
b. “Kompar”: de functionaliteit ontwikkeld door 138an Group AB die het mogelijk maakt om op basis van Gegevens een Kredietscore te berekenen en een Financieringsaanvraag in te dienen.
c. “138an Group”: 138an Group AB, onder anderen gevestigd te Rotterdam (Nederland), ingeschreven in het Zweedse Handelsbolag onder nummer 559157-4784, tevens handelend onder de naam Kompar.
d. “U”: Afnemer, Medewerker van Afnemer of Bedrijfsadviseur die gebruik maakt van Kompar.
e. “Verantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
f. “Verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de Verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
g. “Financiële Partij(en)”: financiële instellingen zoals, maar niet beperkt tot, banken, alternatieve financiers, crowdfunders, kredietverstrekkers.
h. “Diensten”: Financieringsaanvraag.
i. “Gegevens”: alle gegevens en data (inclusief persoonsgegevens) van U opgenomen in Kompar.
j. “Financieringsaanvraag”: het aanvragen van financiering bij een of meerdere Financiële Partij(en) waarbij via Kompar het verzoek voor de aanvraag wordt verzonden naar de Financiële Partij(en) die aangesloten zijn bij Kompar.

2. Dienstena. Het gebruik van de Diensten binnen Kompar geschiedt geheel op Uw eigen initiatief en voor eigen rekening en risico.
b. Het is Uw eigen keus om Financieringsaanvraag in te dienen bij de bij Kompar aangesloten Financiële Partijen.
c. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van de gegevens die U plaatst in de Financieringsaanvraag.
d. U zal geen illegale gegevens plaatsen of frauduleuze handelingen verrichten of laten verrichten via Kompar.
e. U verklaart bevoegd te zijn namens Afnemer om gebruik te maken van Kompar.
f. U geeft 138an Group AB expliciete toestemming om de Gegevens te verwerken en te gebruiken voor de Diensten en nadere gegevens van de Financieringsaanvraag na Uw akkoord te zenden via Kompar naar de Financiële Partij(en). De verwerking van de Gegevens en nadere gegevens door 138an Group is noodzakelijk voor de uitvoering van de Diensten binnen Kompar.

3. Verwerking gegevens
a. 138an Group verwerkt Gegevens in opdracht van U als Verantwoordelijke of U als Verwerker in opdracht van de Verantwoordelijke. Het doel van het verwerken van de Gegevens is het verlenen van Diensten door 138an Group. Het onderwerp van de verwerking is Kompar.
b. De categorie betrokkenen van wie 138an Group Gegevens verwerkt in opdracht van U zijn aandeelhouders, klanten, medewerkers, leveranciers en anderen die betrokken zijn bij U.
c. De soort gegevens die worden gedeeld kunnen behoren tot voornaam, achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum, IP-adres, tijdstippen useractiviteit, BSN nummer, financiële transacties en alle andere door U gedeelde informatie of publiek beschikbare informatie.
d. De duur van de verwerking begint op het moment dat U gebruik maakt van de Diensten van Kompar en deze eindigt zodra de Dienst geleverd is.
e. 138an Group en U zijn op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zullen zich gezamenlijk inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen. 138an Group als Verwerker zal zich in ieder geval houden aan de volgende punten:
1. De verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van de schriftelijke instructies van U, waarbij het accepteren van Gebruiksvoorwaarden gezien kan worden als een schriftelijke instructie.
2. 138an Group gebruikt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan het leveren van Diensten.
3. Personen in dienst van of werkzaam voor 138an Group die in aanraking komen met de betreffende gegevens hebben een geheimhoudingsplicht.
4. 138an Group neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkenen zijn gewaarborgd.
5 Bij het inschakelen van (sub)verwerkers zal 138an Group zich inspannen om aan alle wettelijke eisen behorend tot de AVG te voldoen. Door 138an Group ingeschakelde (sub)verwerkers voor het verwerken en opslaan van gegevens bevinden zich te allen tijde binnen de Europese Economische Ruimte of voldoen aan de regelgeving als vastgelegd in het EU-U.S. Privacy Shield. Deze gegevens zijn alleen voor 138an Group toegankelijk. Met deze subverwerkers heeft 138an Group een (sub)verwerkersovereenkomst.
6. 138an Group zal zich inspannen om bij een subverwerker in een subverwerkersovereenkomst dezelfde verplichtingen vast te leggen als in benoemd in deze Gebruiksvoorwaarden.
7. Bij het niet nakomen van de verplichtingen van de subverwerker, is 138an Group nog steeds aansprakelijk voor het nakomen van verplichtingen haar eigen verplichtingen aan U.
8. 138an Group helpt om te voldoen aan de plichten van Verantwoordelijke als betrokkenen hun privacyrechten uitoefenen (zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit). 138an Group brengt hier niet meer dan redelijke kosten voor in rekening.
9. 138an Group helpt mee om te voldoen aan de verplichtingen rond de meldplicht datalekken. Dit betekent dat 138an Group datalekken direct meldt aan Verantwoordelijke en meewerkt aan onderzoek en analyse. 138an Group hoeft niet te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, dit doet de Verantwoordelijke. 138an Group brengt voor afhandeling mogelijke datalekken ontstaan bij 138an Group geen kosten in rekening.
10. 138an Group helpt mee om te voldoen aan de verplichtingen rond Data Protection Impact Assessment. 138an Group brengt hier niet meer dan redelijke kosten voor in rekening.
11. 138an Group werkt maximaal eens per jaar mee aan audits door Verantwoordelijke of een door Verantwoordelijke ingeschakelde derde partij. Deze audit is aan geheimhouding gebonden. 138an Group stelt alle relevante informatie beschikbaar om te kunnen controleren of 138an Group zich houdt aan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde verplichtingen. 138an Group brengt hier niet meer dan redelijke kosten voor in rekening. Kosten van door Verantwoordelijke ingeschakelde derden zijn volledig voor rekening van Verantwoordelijke.
12. Na levering van de Diensten verwijdert 138an Group de persoonsgegevens, tenzij men wettelijk verplicht is deze te bewaren. Dit gebeurt zo snel mogelijk.
13. 138an Group mag de gegevens niet verwerken buiten organisaties/landen die minimaal evenveel waarborgen bieden als de Europese Economische Ruimte, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4. Aansprakelijkheid
a. De Financieringsaanvraag binnen Kompar is niet bedoeld als advies en Financiële Partijen bepalen zelf of een Financieringsaanvraag daadwerkelijk in behandeling wordt genomen en/of goedgekeurd, 138an Group is hier niet voor verantwoordelijk.
b. U stemt ermee in dat 138an Group niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor de inhoud, juistheid en/of volledigheid van de getoonde informatie (waaronder maar niet beperkt tot Gegevens) binnen de Diensten en het opnemen van deze informatie in de Financieringsaanvraag. 138an Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de door U verstrekte informatie in de Financieringsaanvraag niet volledig of onjuist blijken te zijn.
c. U vrijwaart 138an Group volledig voor aanspraken, kosten, schade geleden door U of enige derde verband houdende met het gebruik van Diensten binnen Kompar.

5. Overige voorwaarden
a. De rechtsverhouding tussen U en 138an Group wordt beheerst door het Zweeds recht. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen U en 138an Group en die tussen U en 138an Group mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen 138an Group statutair gevestigd is, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
b. 138an Group is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden wordt altijd via de website van Kompar beschikbaar gesteld.
c. Indien een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden vernietigbaar of nietig zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.